Sfinţi locali

Sfântul Antim Ivireanul

Antim Ivireanul - (n. circa 1650, Iviria - d. asasinat 1716) - a fost un autor, tipograf, gravor, teolog, episcop şi mitropolit român de origine georgiană. Mitropolit de Bucureşti, autor al unor celebre Didahii, ce reprezintă o colecţie de predici folosite la Marile Sărbători de peste an, Antim Ivireanul a fost o personalitate culturală remarcabilă a literaturii române vechi. A fost cel care a înfiinţat prima bibliotecă publică în Bucureştiul de astăzi, în secolul XVIII.

Cuv. Antonie de la Iezer

Iubitorii de desavarsire spirituala, sihastrii, au populat acele tinuturi retrase de framantarile lumii, dar clocotitoare de cele duhovnicesti, inca din secolele primare ale crestinismului.

Un asemenea loc de Rugaciune in liniste, se afla si la poalele muntilor Capatanii, la cativa kilometri de Olanesti, la Schitul Iezer - Valcea. Pe malul stang al paraului Cheia, se afla aceasta oaza binecuvantata, unde s-a nevoit si Cuviosul Antonie.

Acatistul Sfant: 

 

ACATISTUL

SFÂNTULUI NOULUI ANTONIE

DE LA IEZERUL – VÂLCEA

 

 

Alcătuit de Ierom. Ghelasie Gheorghe, Sfânta Mănăstire Frăsinei

 

Se face începutul obişnuit, apoi:

 

Troparul glas 1

 

Purtătorule de Dumnezeiescul DOR al Rugăciunii neîncetate, Sfinte Părinte Noule Antonie, povătuitorule al călugărilor, ajutătorule al celor din nevoi şi făcătorule de minuni, locuitorul Raiului celui de Sus, dar nedespărţit de cei de jos, roagă pe Milostivul Dumnezeu să ne dăruiască nouă Pace şi mare Milă.

 

CONDAC 1

 

Râvnitor al Iubirii de Dumnezeu şi învăpăiat de Dumnezeiescul Dor, te-ai arătat un Nou Antonie cu nevoinţele şi luptele duhovniceşti. Împodobitor al chipului monahicesc, te-ai făcut părinte al multora şi grabnic ajutător, pentru care şi noi cu cinstire îţi cântăm: Bucură-te, Sfinte Prea Cuvioase Părinte Noule Antonie!

 

ICOS 1

 

Ales de Dumnezeu pentru Virtuţile Părinţilor tăi, ai urmat calea cea încredinţată, înmulţind Talantul ca un vrednic Iubitor de cele Sfinte, lucrând ziua şi noaptea în Via Lui Hristos, pentru care ai primit plata ostenelilor tale:

Bucură-te Urmaşul Virtuţilor Părinteşti,

Bucură-te Ales bineplăcut al Lui Dumnezeu

Bucură-te cel împodobit cu Darurile Cereşti,

Bucură-te cel ce ţi-ai Sfinţit Firea Cu acestea,

Bucură-te Pământ bun al semănăturii duhovniceşti,

Bucură-te Mărgăritar dezgropat din ţarină,

Bucură-te că ai crescut pom cu multe roade,

Bucură-te că şi noi ne hrănim din acestea,

Bucură-te îţi cântăm şi noi Fiii duhovniceşti,

Bucură-te ajutătorule în toate nevoile,

Bucură-te biruitorule al ispitelor sufleteşti şi trupeşti,

Bucură-te Sfinte Prea Cuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 2

 

Ca şi Marele Antonie, ai fost din tinereţe plin de Dor Dumnezeiesc, cu alergare neobosită spre cele Cereşti, cu râvnă şi lepădare de toate cele nefolositoare, cântând neîncetat: ALILUIA!

 

ICOSUL 2

 

De la început ai pus înainte cele Sufleteşti şi apoi cele trupeşti, câştigând vederea cea mai presus de fire, prin lumina harului ce ai primit-o ca DAR de la Dumnezeu:

Bucură-te următorule Marelui Antonie,

Bucură-te asemenea lui râvnitorule,

Bucură-te Că în Chip propriu te-ai înduhovnicit,

Bucură-te că în Pământ nou, Roadă nouă ai crescut,

Bucură-te că în fire proprie HARUL l-ai primit,

Bucură-te Vas Ales al Apei duhovniceşti,

Bucură-te Fiu vrednic al neamului tău,

Bucură-te moştenitor de cinste al Darurilor Sfinte,

Bucură-te Lucrător harnic al celor încredinţate,

Bucură-te purtător cu nădejde al Crucii lui Hristos,

Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 3

 

Dorinţa ta să mergi la Sfântul Munte Athos a fost oprită, ca să faci din Sihăstria ta un Nou Munte Athos, împodobit cu aceleaşi ne voinţe duhovniceşti şi cântări fără oprire de: ALILUIA!

 

ICOSUL 3

 

In peştera ta săpată în stâncă, Paraclis Sfânt ai făcut, unde ziua şi noaptea te rugai pentru propriul suflet şi pentru toţi, prin Jertfa Liturghiei Lui Hristos: Bucură-te Iubitorule de Dumnezeu, Bucură-te căutătorule de cele Sfinte, Bucură-te râvnitorule al Bisericii lui Hristos, Bucură-te doritorule al împărtăşirii Liturghiei, Bucură-te închinătorule al Jertfei Crucii lui Hristos Bucură-te că din propria inimă paraclis ţi-ai făcut, Bucură-te că altar în inimă ti-ai clădit, Bucură-te că potir viu lui Hristos te-ai arătat, Bucură-te că prescure vie Lui te-ai dăruit, Bucură-te căci chip al Liturghiei te-ai prefăcut, Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 4

 

Om cu firea erai, dar te-ai făcut asemenea îngerilor, că te-ai ridicat de la cele pământeşti la cele cereşti, cu rugăciunea şi cântarea de: ALILUIA!

 

ICOSUL 4

 

Multe piedici ţi s-au pus în cale, dar peste toate ai trecut, cu însetare nepotolită de cele Dumnezeieşti, prin care şi noi ne întărim, lăudându-te: Bucură-te alergătorule după cele cereşti, Bucură-te însetatule după cele Dumnezeieşti, Bucură-te cel care ai descoperit înşelăciunea, Bucură-te cel care ai călcat peste ea, Bucură-te care pe satana ai ruşinat, Bucură-te că mintea ţi-ai smerit, Bucură-te că minte de har ai dobândit, Bucură-te că inima de carne în inimă de Duh ai prefăcut, Bucură-te că sângele cel trupesc în cel duhovnicesc l-ai schimbat. Bucură-te că om suprafiresc te-ai făcut, Bucură-te că ochii de suflet ţi-ai deschis, Bucură-te că vederea de Duh ai primit, Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 5

 

Puterea cea de sus te-a întărit, să urci fără oprire la cele înalte, deşi om neputincios erai, neclintit stând ziua şi noaptea în cântarea de: ALILUIA!

 

ICOSUL 5

 

Cu cât te nevoiai mai mult, cu atât duhurile rele te ispiteau cu tot felul de momeli, dar prin credinţă şi nădejde, pe toate le-ai învins:

Bucură-te Fiu al Dumnezeieştii împăraţi,

Bucură-te lăcaş al Sfântului Duh,

Bucură-te Făclie a Luminii de Har,

Bucură-te privire pătrunzătoare până înlăuntru,

Bucură-te văzător al celor nevăzute,

Bucură-te floare de Piatră duhovnicească,

Bucură-te izvor din stâncă,

Bucură-te Biserică vie a lui Hristos,

Bucură-te linişte de cântare lui Dumnezeu,

Bucură-te cel îmbogăţit cu sufletul,

Bucură-te lumină în întunericul de jos,

Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 6

 

Nevoindu-te cu toate ostenelile pustniceşti şi mai ales cu slujirea Sfintei Liturghii, ai primit cu adevărat împărtăşirea lui Hristos, cântând: ALILUIA!

 

ICOSUL 6

 

Nu ai plecat la pustie ca să fugi de oameni, ci ca să te apropii şi mai mult de Dumnezeu, ca să fi şi mai de ajutor celor necăjiţi: Bucură-te Părinte înţelepţit de Har, Bucură-te Cuvios al celor Sfinte, Bucură-te luptător neobosit cu cele potrivnice, Bucură-te slujitorule al împărăţiei de Sus, Bucură-te credinciosul Evangheliei lui Hristos, Bucură-te stâlp de viaţă monahicească, Bucură-te icoană de trăire sihăstrească, Bucură-te povăţuitor iscusit al călugărilor, Bucură-te desluşitor al tainelor ascunse, Bucură-te descoperitorul vicleniilor ucigătoare, Bucură-te împăcarea învrăjbiţilor, Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 7

 

Tot mai mult doreai cele duhovniceşti, făcând din Paradisul Peşterii unde sihăstreai, un colţ de Rai, cu neîncetată cântare de: ALILUIA!

 

ICOSUL 7

 

In Rai era pomul vieţii, iar în sihăstria ta era Liturghia lui Hristos, noul pom al Vieţii celei nemuritoare:

Bucură-te om îngeresc,

Bucură-te înger omenesc,

Bucură-te tăinuitorule al darurilor de sus,

Bucură-te cel ce ai câştigat viaţa de rai,

Bucură-te slujitorule al dumnezeieştilor petreceri,

Bucură-te că pe şarpele căderii l-ai ruşinat,

Bucură-te că în picioare capul lui l-ai călcat,

Bucură-te că prin Mântuirea ta şi noi ne Mântuim,

Bucură-te că urmându-te, darurile tale primim,

Bucură-te cel ce te-ai Unit cu Dumnezeu,

Bucură-te că prin aceasta păcatul l-ai biruit,

Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 8

Ca un Luceafăr al dragostei de Dumnezeu, ai strălucit prin desele privegheri de toată noaptea, alungând întunericul înşelăciunii păcatului, câştigând iertarea Crucii lui Hristos, în cântarea de: ALILUIA!

 

ICOSUL 8

 

Tu însuţi ţi-ai tămăduit bolile şi rănile, prin darul slujirii lui Dumnezeu, prin care şi noi primim tămăduiri ale suferinţelor noastre:

Bucură-te podoaba cuvioşilor,

Bucură-te prin care şi noi câştigăm nădejdea mântuirii,

Bucură-te mângâietorul bolnavilor,

Bucură-te vindecătorule al suferinţelor ascunse,

Bucură-te îndreptătorule al celor greşiţi,

Bucură-te cel care moi inimile celor învrăjbiţi,

Bucură-te îmblânzitorul celor înrăiţi,

Bucură-te alungarea farmecelor necurate,

Bucură-te dezlegătorule al legăturilor vrăjitoreşti,

Bucură-te ocrotitorul celor feciorelnici,

Bucură-te scăparea de duhul desfrânării,

Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 9

 

Douăzeci  şi opt de ani te-ai  ostenit în sihăstrie,  dorind mereu cele \  duhovniceşti, în cântarea de: ALILUIA!

 

ICOSUL 9

 

Atât de mult cereai Domnului darul rugăciunii neîncetate, încât ziua şi noaptea te ne voiai să o câştigi:

Bucură-te rugătorule fierbinte,

Bucură-te purtătorule de rugăciune,

Bucură-te că şi în somn te rugai,

Bucură-te că darul ei l-ai primit,

Bucură-te că mulţi la Rugăciunea ta alergau,

Bucură-te că toate Rugăciunile tale se împlineau,

Bucură-te că şi noi la Rugăciunea ta nădăjduim,

Bucură-te că din Darul Rugăciunii tale ne hrănim,

Bucură-te că prin tine şi noi Dar de Rugăciune dobândim,

Bucură-te Părinte Omul Rugăciunii,

Bucură-te Cuvioase, Chipul Rugăciunii neîncetate,

Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

CONDACUL 10

 

Atât de mult doreai să dobândeşti Rugăciunea neîncetată a Inimii, Rugând mereu pe Maica Domnului să ţi-o înlesnească, prin cântarea de: ALILUIA!

 

ICOSUL 10

 

Şi într-o zi la Sfânta Liturghie, în timpul Axionului, însăşi Maica Domnului ţi se arată parcă aievea, cum îţi dă un Potir să-1 ţi la piept, din care ai simţit că iese o putere de Rugăciune.

Bucură-te că din Potirul Liturghiei Rugăciunea ai primit,

Bucură-te că prin Maica Domnului Potirul Domnului Iisus ţi s-a dăruit,

Bucură-te că Potirul Inimii ţi s-a dezvăluit,

Bucură-te că prin acesta Rugăciunea neîncetată ai pornit,

Bucură-te că de atunci Izvor de Rugăciune curge din Inima ta,

Bucură-te că de atunci ai devenit propovăduitorul acesteia,

Bucură-te că pe toţi la Rugăciune îi îndemni,

Bucură-te Povăţuitorule al Tainei Rugăciunii,

Bucură-te descoperitorul Rugăciunii din Potirul Liturghiei,

Bucură-te că făcând Inima Potir, Rugăciunea se primeşte,

Bucură-te că prin Maica Domnului aceasta se dobândeşte,

Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 11

 

După mutarea ta din această lume, în smerenie ai vrut să rămâi, neuitând însă pe Fiii tăi duhovniceşti, ce cântă: ALILUIA!

 

ICOSUL 11

 

Şi noi avem mare nevoie de ajutorul tău, de aceea ne-ai dat totuşi Sfintele tale Moaşte, prin care cele de trebuinţă primim:

Bucură-te Părintele nostru duhovnicesc, Bucură-te Iubire de Părinte mult îndurătoare, Bucură-te prin care Milă primim, Bucură-te grabnicule ajutător în nevoi, Bucură-te ocrotitorul nostru în primejdii, Bucură-te ascultătorul necazurilor noastre, Bucură-te alinătorul suferinţelor noastre, Bucură-te opritorul răutăţii viclene, Bucură-te potolirea şi umplerea duhurilor; Bucură-te liman de scăpare, Bucură-te degrabă împăcare a celor învrăjbiţi, Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 12

Îţi mulţumim Sfinte Părinte, că nu te-ai scârbit de neputinţele şi păcătoşenia noastră. Te rugăm, nu ne lepăda dintre fiii tăi duhovniceşti, că şi noi cântăm: ALILUIA!

 

ICOSUL 12

 

Te rugăm, Sfinte Cuvioase Părinte Antonie, cel care şti ispitele vieţii pământeşti, ajută-ne în tot ceasul de cumpănă şi de încercare. Bucură-te Milă de Cer pentru noi pământenii, Bucură-te Iertare coborâtă de Sus, Bucură-te prevedere şi scăpare din primejdii, Bucură-te întărire în ceas de ispită, Bucură-te care ne plăteşti din faptele tale datoriile noastre, Bucură-te milostiv nouă celor nevrednici, Bucură-te îl cântăm şi noi cei săraci cu Sufletul, Bucură-te te lăudăm şi noi umiliţii, Bucură-te Părinte bun şi iertător, Bucură-te cel care niciodată nu ne lepezi, Bucură-te Dragoste care de nimic nu se împuţinează, Bucură-te Dăruire care niciodată nu conteneşte, Bucură-te Sfinte Preacuvioase Părinte Noule Antonie!

 

CONDACUL 13

 

O Sfinte, Noule Antonie, Părintele nostru, cu Rugăciunile tale neîncetate, şi pe noi ne ajută să putem duce Crucea noastră până la învierea Sufletului, ca să fim şi noi fii împărăţiei lui Hristos, unde să cântăm veşnic: ALILUIA!

(Acest Condac se zice de trei ori)

 

Se zice iar Icos 1: Ales de Dumnezeu...,

apoi Condac 1: Râvnitor al Iubirii de Dumnezeu...

 

Rugăciune

Iţi mulţumim Doamne Iisuse Hristoase, că ne-ai dăruit pe Părintele nostru Antonie de la Iezerul, ca să ne fiu ajutător şi mijlocitor în nevoinţele noastre.

Dacă nu am avea pe Sfinţii Tăi Rugători, ce ne-am face noi?...

Sfinte Părinte Antonie, toată viaţa ai închinat-o Iubirii de Dumnezeu. Coboară o picătură de Iubire şi pentru noi. Suntem răi şi cu păcate de moarte, dar nu deznădăjduim de mântuirea noastră, alergând şi la sprijinul tău.

Roagă-te Sfinte Părinte Noule Antonie şi pentru noi, împreună cu Preacurata Născătoare de Dumnezeu, Mijlocitoarea Lumii către Hristos, AMIN.

Sfinţii Martiri Brâncoveni

Sfinţii Brăncoveni sunt Domnitorii Ţării Româneşti, ce şi-au arătat Credinţa Creştină în Credincioşia de Neam şi Pământ Strămoşesc, într-un moment de "răscruce a vremurilor", când Răsăritul şi Apusul se luptau pentru supremaţie. Prin martirajul acestor Sfinţi, se dovedeşte că şi Ţara Românească are cu adevărat "Chipul cel creştin", pe o "Temelie" de neclintit. Nu numai "poporul român " este Credincios, ci şi "Stăpânirea" sa. Iată o dovadă de "Fiinţialitate românească".

Sf. Calinic de la Cernica

S-a născut pe 7 octombrie 1787 în Bucureşti, în mahalaua Sfântului Visarion, fiul unor târgoveţi de condiţie medie, Antonie şi Floarea Antonescu. A fost botezat cu numele Constantin, naşă fiindu-i Luxandra Văcărescu, soţia banului Barbu Văcărescu şi mama poetului Ienăchiţă Văcărescu. A urmat cursurile unei şcoli româneşti de pe lângă o biserică, (Colţea, sau poate Sfântul Gheorghe Nou), aici învătând şi limba greacă. [1] În 1807, mai înainte ca să fi împlinit 20 de ani, tânărul Constantin Antonescu şi-a urmat chemarea lăuntrică şi a intrat frate la Mănăstirea Cernica.

Acatistul Sfant: 

 

Acatistul Sf Calinic de la Cernica

(11 aprilie)

 

Condacul 1

 

Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Ierarhe Calinic, veseleste sufletele celor credinciosi si atingerea de racla sfintelor tale moaste sfinteste siturile si daruieste tamaduiri; pentru aceasta, dupa datorie, te cinstim pe tine si cu bucurie iti cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

 Icosul 1

 

Adunarea ingerilor si soborul oamenilor cunoscandu-te ca pe un vindecator al bolnavilor, ajutator al saracilor si indreptator al monahilor, cel ce ai dus viata ingereasca pe pamant si prin nevointe si fapte bune te-ai adus jertfa neintinata lui Hristos, te lauda, o Sfinte Ierarhe Calinic, si cu dragoste graieste tie:

 

Bucura-te, alesul lui Dumnezeu, placutul tuturor sfintilor, lauda arhanghelilor si bucuria ingerilor;

Bucura-te, veselia pruncilor si mireasma chipului calugaresc;

Bucura-te, scutul si acoperamantul Cernicai, ocrotitorul Bucurestiului, pazirea Frasineiului si lauda Ramnicului Severin;

Bucura-te, lauda cea mare, ca, dupa darul lui Dumnezeu, cu cuvantul tau ai legat ca parte femeiasca la Frasinei sa nu intre;

Bucura-te, ca prin pilda vietii tale esti calauza buna ostenitorilor in viata calugareasca;

Bucura-te, ca de mari daruri te-ai invrednicit, fiind bolnavilor tamaduire, orbilor vedere, surzilor auzire, mutilor graire;

Bucura-te, izbavitorul celor nedreptatiti, bucuria celor necajiti si veselia celor ce nadajduiesc intru tine si te cheama intr-ajutor;

Bucura-te, indreptatorul celor rataciti, ridicarea celor cazuti si vistieria faptelor celor bune;

Bucura-te, locasul luminii celei dumnezeiesti, organ al Preasfantului Duh si stalp neclintit al Bisericii;

Bucura-te, bine-luptatorule, cel ce ai fost neinvins de furtuni si de ispite;

Bucura-te, parinte, de trei ori fericite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 2

 

Vazand noi smeritii pe parintii tai cucerindu-se si afierosindu-te Domnului si stiindu-te noi pe tine, sfinte, ca din bratele maicii tale ai avut inima locas al Preasfantului Duh, prin care te-ai dovedit mare intre alesii lui Dumnezeu, pentru aceea si noi, ca unii ce in Dumnezeu viem, traim si ne miscam, impreuna cu parintii tai aducem Domnului toata slava, lauda, cinstea si inchinaciunea, zicand : pe Tine Doamne, Cel ce te odihnesti intru sfinti binecuvantandu-Te, Te adoram, pe Tine Te laudam, Tie Iti multumim, Tie ne inchinam, in tot locul stapanirii Tale, Tie Iti aducem ale Tale dintru ale Tale, de toate si pentru toate, cantand: Aliluia!

 

Icosul 2

 

Intelegerea vietuirii celei ascunse in Iisus Hristos cautind a o intelege, ai alergat din tinerete in ostrovul pustnicesc al celui preacuvios si sfant parinte Gheorghe, staretul de la Cernica, si viata ti-ai jertfit lui Hristos, facandu-te Biserica Preasfantului si inchinatului Sau Duh; trupul ti l-ai smerit cu privegherea, postul si rugaciunea, punand tuturor simtirilor povatuitor bun cugetul cel dinauntru; ochiul ti-a fost ferit de toata vederea cea vicleana si auzul nestrabatut de cuvinte desarte, iar limba curata de vorbe necuviincioase; buzele curatate de lauda Domnului, mainile ferite de faptele rele, lucrand numai cele bineplacute Domnului; toate madularele si gandul ti le-ai intarit cu harul Sfantului Duh, binevietuind in duhul curatiei, al gandului smerit, al rabdarii, al ascultarii si al dragoste. Drept aceea, acum cu ingerii in ceruri petrecand, primeste de la noi laude ca acestea:

 

Bucura-te, diamantul rabdarii in Ostrovul Cernicai ascuns;

Bucura-te, cel in care lucreaza Dumnezeu cel nepatruns;

Bucura-te, porumbelul Domnului, cel cu aripile Duhului mereu desfacute;

Bucura-te, urmas iubit si mostenitor in virtute al staretului cuvios Gheorghe;

Bucura-te, cel unit intru Dumnezeu cu duhovnicul tau, Pimen;

Bucura-te, cel pecetluit cu amindoi in pravilele calugaresti;

Bucura-te, ca de bunavoia ta venind dupa Iisus, de tine insuti te-ai lepadat;

Bucura-te, ca, luandu-ti crucea ta, ai urmat lui Hristos fara intoarcere;

Bucura-te, ca ravna asprimii tale celei de canon a uimit pe carmuitori;

Bucura-te, ca ai amutit pe clevetitori, ajunand prin indelungate postiri de cate 40 de ziie;

Bucura-te, raiul fecioriei, intru care curatia a odraslit;

Bucura-te, pomul dragostei ceresti, ca de dorul si de focul dragostei preadulcelui nume al lui Iisus ti s-a mistuit inima;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 3

 

Puterea Celui de sus adumbrindu-ti inima ta, ai dorit, parinte sfinte, pe duhovnicul tau Pimen, precum odinioara Ioasaf pe Varlaam, si luand cu tine daruri de mult pret pentru sfintele lui Dumnezeu locasuri, ai pornit la Sfantul Munte al Atonului in cautarea lui acolo; apoi aprinzindu-se in tine focul cel netrupesc de ravna sfanta pentru altarele Domnului, te-ai intors in patria ta, "gradina Maicii Domnului", cantand: Aliluia!

 

Icosul 3

 

Avand pe Dumnezeu cel in Treime inchinat salasluit in sufletul tau, mare osardie dovedit-ai parinte, in vremea staretiei tale, cand cu lacrimi fierbinti catre facatorul de minuni Nicolae ti-ai pus sufletul tau pentru ocrotirea multimilor flamande si inspaimintate ce alergasera la tine ingrozite de urgia cea pagana, ca, inca in priveghere fiind cu toata obstea ta, carute cu grau in graba si soseau; iar ostile pagane intelegand ocrotirea cea de sus si sfintenia ta, s-au intors rusinate, lasandu-ne amintire peste veacuri "fantana turcului". Pentru aceasta, impreuna cu cei trecuti prin foc si prin apa si adusi la odihna, cantare de multumire inaltam si cu dragoste graim:

 

Bucura-te, asemanare cu Domnul prin iubirea de oameni, care suspina, inseteaza si alearga sa vindece orice patimire;

Bucura-te, milostivire de samarinean, ce arde pentru intreaga zidire;

Bucura-te, alinarea suspinului celor ferecati;

Bucura-te, caci cu maretia gloriei bratului tau pazesti pe fiii celor apasati;

Bucura-te, vapaie dornica sa ne indrume;

Bucura-te, revarsare de har peste lume;

Bucura-te, cuibul celor inviforati;

Bucura-te, hrana celor infometati;

Bucura-te, ca ai scapat de foamete si de boala obstea crestineasca din razboi;

Bucura-te, cel ce asemenea lui Moise te-ai aratat mare ocrotitor in primejdii;

Bucura-te, ca si tu ai implinit faptele facatorului de minuni Nicolae;

Bucura-te, limanul cel lin al gloatelor amagite si dosadite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

 Condacul 4

 

Vifor de ginduri despre sfarsitul veacului acestuia tulburandu-te, ingeri coborand din inaltimea Tronului Preasfintei Treimi ti s-au infatisat, descoperindu-ti taine asupra celor ce vor urma; si tie, celui ce iubesti oamenii, ti s-au aratat aievea Ierarhul Nicolae si Marele Mucenic Gheorghe, purtatorul de biruinta, impreuna cu preacuviosul si sfantul parinte staret Gheorghe, poruncindu-ti sa zidesti slavit locas de inchinare, liman de mantuire celor pacatosi si sfanta cetate cu viata de obste, dupa dreapta randuiala, pentru ca sa nu se strice chipul calugaresc; de care descoperire incredintandu-te, indata ai si dat ascultare poruncii dumnezeiesti, cantand: Aliluia!

 

Icosul 4

 

Urmand poruncii Sfantului Ierarh Nicolae, cu barbatie ai zidit biserica Sfantului Mare Mucenic Gheorghe, in vreme de cutremure si de razmerite, lasandu-ne invatatura, ca de nu ne vom izbavi de lenevire, de uitare si de necredinta, nu ne vom putea mantui; la care invatatura luam aminte, noi fiii tai, cei ce ne rugam sa avem parte si soarta cu toti cei ce se tem de Domnul in adevar si pazesc poruncile Lui; pentru aceasta iti cantam cu intelegere, preaintelepte, zicand:

 

Bucura-te, ochi al bisericii, mai dinainte vazator;

Bucura-te, vifor spulberator de pleava indoielilor;

Bucura-te, veghetor neadormit sub candela aprinsa;

Bucura-te, scaun al spovedaniei, ascultator de plangeri;

Bucura-te, duhovnicie aducatoare de ingeri;

Bucura-te, primavara bine inmiresmata de balsamul rugaciunii inalte si tacute;

Bucura-te, ca ai trecut prin "Raiul iubirii de virtute";

Bucura-te, buna sporire a casei lui Dumnezeu;

Bucura-te, podoaba cea cu har a neamului tau;

Bucura-te, ca te-ai dovedit destoinic plinind masura varstei lui Iisus;

Bucura-te, barbat impodobit cu slujirile depline;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 5

 

Impotrivindu-te, Parinte, uneltirilor lui faraon cel netrupesc, care voia sa te piarda prin otravire, si chemand preadulcele nume al lui Iisus, ai invins rautatea aceluia, ca glas din ceruri ai auzit intarindu-te si vestindu-ti ca nu vei vedea moartea pana ce nu vei fi ridicat la vrednicia arhieriei; iar not pentru o biruinfa ca aceasta, aducind doxologia noastra cea dupa putere, multumim impreuna cu tine Domnului Celui Unuia, Caruia se pleaca tot genunchiul al celor ceresti, al celor pamantesti si al celor dedesubt, pentru toate pe care le stim si pe care nu le stim, pentru binefacerile cele aratate si cele nearatate care s-au facut noua si laudand maretia cea neajunsa a Dumnezeirii, cu veselie aducem Domnului cantare sfanta: Aliluia!

 

 

 

Icosul 5

 

Dumnezeu cel negrait si necuprins cu gandul, nevazut, neajuns, pururea fiind si acelasi fiind, Cel care a iubit lumea atat de mult, incat pe Unul-Nascut Fiul Sau L-a dat, ca tot cel ce crede intr-Insul sa nu piara, ci sa aiba viata vesnca, Insusi El, Pastorul cel Mare, te-a ales pe tine, in ceruri sa intaresti Biserica Olteniei. Drept aceea, si domnitorul tarii, cu sfetnicii sai, urmatori facandu-se sfatului Celui de sus, te-au pus pastor al turmei celei cuvantatoare pe calea mantuirii. Deci si noi fericiti fiind de alegerea ta, tie aducem laude ca acestea:

 

Bucura-te, bunule si vrednicule pastor al Olteniei;

Bucura-te, fericit luminator al plaiurilor noastre;

Bucura-te, dreptarul vredniciilor arhieresti;

Bucura-te, trimis al Preasfintei Treimi ca sa ne pastoresti;

Bucura-te, ca in Iisus ai aflat adevar si temei;

Bucura-te, cel ce ai iubit cu dragoste fierbinte pe Domnul;

Bucura-te, ca ai aflat tot rostul firior lui Hristos;

Bucura-te, arhiereu ales si cu buna biruinita;

Bucura-te, inger pamantesc de aspra nevointa;

Bucura-te, arhanghel izbavitor din viclene curse impatimite;

Bucura-te, iscusit carmaci al corabiei celei induhovnicite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 6

 

Auzit-au vestea despre sfintenia vietii tale multimile dreptcredinciosilor si, fericiti fiind ca le vine pastorul cel bun, te-au intimpinat ca pe un trimis al cerului cu adevarat si impreuna cu ingerii inaltau in grai de sarbatoare cantare sfanta: Veniti toti credinciosii sa laudam pe Ierarhul Calinic, pe arhipastorul Olteniei; sa se bucure faptura si sa infloreasca ca si crinul; si impreuna sa cantam lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 6

 

Urmator Mantuitorului Hristos facandu-te, bunule pastor, te-ai aratat oglinda nepatata, chip al bunatatii lui Dumnezeu, stralucire a luminii celei negraite, mare ocrotitor al celor din nevoi. Pentru aceasta si noi, cei ce tanjim dupa vrednicia de a ramane intru desfatarea luminii celei neapropiate, dupa datorie te cinstim pe tine si luminat te laudam graind:

 

Bucura-te, ca prin iubire si prin curatie, pace si armonie esti asemuit a fi pecete a chipului dumnezeiesc;

Bucura-te, ca esti invaluit in stralucire de orbitoarea frumusete cereasca negraita a Schimbarii la fata;

Bucura-te, ca n-ai adunat bogatii pieritoare;

Bucura-te, ca ai urmat saraciei lui Hristos;

Bucura-te, ocrotitorul vaduvei celei cuminte;

Bucura-te, parinte scump al orfanilor;

Bucura-te, cel ce aduci bucurie acolo unde-i intristare;

Bucura-te, ca, chemandu-te pe tine, zorile nadejdii se ivesc acolo unde este deznadejde;

Bucura-te, cel ce vestesti pacea pe pamant si bunavoirea intre oameni;

Bucura-te, ortodoxie, cu maretie de vis;

Bucura-te, cel ce aprinzi lumina in sufletele intunecate si robite;

Bucura-te, pilda a smereniei si a iubirii de oameni celei negraite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 7

 

Alergat-a la tine vaduva cea impovarata de nevoi, care se mahnise de ucenicul cel putin milostiv; iar tu, parinte, binecunoscand lipsurile ei, ai induplecat pe ucenic spre milostenie, inteleptindu-ne si pe noi, ca in chipurile saracilor ne poate incerca insusi Cel ce a plinit toata rinduiala parinteasca, Hristos Mantuitorul nostru, Care a sters toata lacrima de la toata fata. Pentru aceasta, cu umilinta aducem cantare de lauda lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 7

 

Putere de sus primit-ai, bunule pastor, nu numai a certa pe diavoli spre a elibera faptura omeneasca, ci si spre a statornici adevarul in obstea crestineasca, inca si putere de a preface ramasitele pamintesti ale celor morti de multi ani si neputrezite, precum si apa a izvori in locurile cele secatuite. Pentru aceste alese daruri, cu dragoste, prin noi, fiii tai, faptura cea indumnezeita te lauda graind unele ca acestea:

 

Bucura-te, fulger ce arzi duhurile inselaciunii;

Bucura-te, tunet ce risipesti sfaturile minciunii;

Bucura-te, carte scrisa de Duhul Sfant, caci cu darul intelepciunii, al intelegerii, al sfatului si al tariei te-ai invesmantat;

Bucura-te, ca ai sfaramat prin stiinta si evlavie si prin temere de Dumnezeu puterile diavolesti;

Bucura-te, cel ce ai vindecat in biserica pe femeia cea stapanita de duhul necurat;

Bucura-te, ca ai ridicat din neputinta pe tanara pastorita cea cazuta;

Bucura-te, ca de departe ai slobozit de diavolul cel cumplit pe fiul prietenului tau, dulgherul Costache;

Bucura-te, ca, fiind pedepsita minciuna celui ce se prefacuse mort, adevarul s-a statornicit;

Bucura-te, ca s-a aflat izvor cu apa racoritoare la schitul Frasinei unde ai insemnat stinca;

Bucura-te, ca, dezlegand blestemul, ai schimbat in tarina trupul celui mort si neputrezit;

Bucura-te, ca din pricina suspinurilor smeritelor tale graiuri multimile au ramas inmarmurite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 8

 

Spaimantatu-s-au duhurile necurate numai auzind de numele tau, facatorule de minuni, parinte Calinic; iar cei straini de cunostinta lui Hristos, cuceriti fiind de virtutile tale, se luminau botezandu-se. Drept aceea, cunoscand ca Dumnezeu primeste rugaciunea ta precum a primit darurile lui Abel, jertfele lui Noe, arderile cele de tot ale lui Avraam, preotia lui Moise si a lui Aaron, cele de pace ale lui Samuel si precum a primit de la sfintii Sai apostoli inchinarea cea adevarata, cu bucurie graim: slava Celui ce te-a preaslavit, slava Celui ce te-a incununat, slava Celui ce lucreaza prin tine, si cu toti cantam Domnului: Aliluia!

 

Icosul 8

 

Aducandu-ti pururea aminte de porunca cea mantuitoare si de toate cele ce s-au facut pentru noi, de cruce, de groapa, de invierea cea de a treia zi, de suirea la ceruri, de sederea cea de-a dreapta si de cea de a doua si slavita venire, ai fost Bisericii lui Hristos faclie purtatoare de lumina cat ai trait pe pamint, Parinte Calinic, iubitorule de oameni. Iar indrazneala catre Dumnezeu si dupa moarte ai dovedit-o, vindecand toata neputinta si toata boala credinciosilor. Pentru aceasta ia aminte la glasul rugaciunii noastre al celor ce, lucrind cu frica si cu cutremur pentru a noastra mantuire, cu mare cinste, cu adanca smerenie cantam si cu dragoste graim:

 

Bucura-te, dangat de clopot, ce ne glasuiesti ca toti cei ce urmam invataturilor divine intreolalta sintem una si cu Dumnezeu asemenea;

Bucurd-te, far calauzitor, ce ne indrumezi sa traim viata in iubire si pace, in curatie si in desavarsita armonie a Preasfintei Treimi, a Unimii in Treime;

Bucura-te, blandete si bunatate, cinste si ingaduinta;

Bucura-te, dragoste si dreptate, rabdare si recunostinta;

Bucura-te, trandafir al Noului Ierusalim;

Bucura-te, ca noi bine ne simtim sub carja pastoriei tale;

Bucura-te, crinul arhieriei cel cu placuta mirosire;

Bucura-te, luceafar dumnezeiesc, cu prealuminoasa stralucire;

Bucura-te, lumina biruitoare, necuprinsa de intuneric;

Bucura-te, faptura sfinta din crestet pina in talpi;

Bucura-te, cel ce cu nume de buna biruinta esti numit;

Bucura-te, vrednicule pastor al Bisericii de noi pomenit;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 9

 

Toata firea ingereasca se mira, preacuvioase parinte, de ravna ta cea sfinta in a impodobi Biserica, mireasa lui Hristos, cu pravili de sfanta vietuire, cu scoli si tiparnite pentru inmultirea cartilor sfinte, care sa fie spre slava lui Dumnezeu, pentru matuirea sufletelor noastre, intocmai ca niste rauri cu curgerile cu totul de aur, ce veselesc gradinile raiului. Pentru aceasta, uimindu-ne de ravna si de osteneala ta, cantam lui Dumnezeu, Celui preaslavit in sfatul sfintilor: Aliluia!

 

Icosul 9

 

Cu totul te-ai daruit impodobirii scaunului arhieriei, nu numai cu viata ta cea plina de mireasma sfinteniei, ci si cu ravna zidirii de biserici, de scoli si spitale, de schituri si manastiri, pentru ca noi toti care ne impartasim din aceeasi paine si din acelasi potir, sa fim uniti unul cu altul prin impartasirea Aceluiasi Duh Sfant, ca unii ce am aflat mila si har, impreuna cu toti sfintii care din veac au bine-placut Domnului si cu tot sufletul drept ce s-a savarsit intru buna credinta, mai ales cu preasfanta, preacurata, preabinecuvantata, slavita stapana noastra, de Dumnezeu Nascatoarea si pururea Fecioara Maria; pentru care cu bunavointa te laudam, cantand si graind:

 

Bucura-te, cel ce in impodobirea Bisericii pe multi ai intrecut;

Bucura-te, ca vestirea ta a strabatut dincolo de hotarele tarii;

Bucura-te, cel ce te-ai asemanat marilor ierarhi ai lumii;

Bucura-te, cel ce ai fost chemat de la cetele calugarior;

Bucura-te, pastorul cel ales, care ai intrat prin usa oilor in staul;

Bucura-te, cel ce ai adapat turma cu apa cea vie din izvorui de apa nemuritoare intru viata vesnica saltatoare;

Bucura-te, cel ce intelepteste te-ai logodit cu numele cel prea dulce al lui Iisus;

Bucura-te, Biserica prea doritoare sa se cunune cu Hristos;

Bucura-te, ca ostenelile tale au fost jertfite pentru bine, adevar, frumos si sfant;

Bucura-te, striga manastirile cele zidite de tine: Cernica si Pasarea, Frasineiul si Episcopia Ramnicului;

Bucura-te, glasuiesc cu veselie multimile de scoli si biserici, de schituri si manastiri ctitorite de tine;

Bucura-te, striga catre tine cu recunostinta obstile calugaresti de pe intinsul tarii ocrotite de tine;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 10

 

Vrand sa-ti mantuiesti turma cea incredintata tie intru pastorirea ta, ai plans cu lacrimi, parinte preacuvioase, vazand cu duhul inmormantarea parintelui Nicandru, cel randuit de tine staret, la plecarea ta de la Lavra Cernicai. Cunoscand gandurile pentru inaltarea ta ale ucenicilor tai, i-ai povatuit la smerenie, tacere, aducandu-le aminte de ceasul intrebarii de la infricosatoarea judecata ce va sa fie. Drept aceea, cu intelepciune luand aminte la darul vederii tale celei duhovnicesti, cu tine impreuna cantam in grai de sarbatoare lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 10

 

Zid nebiruit te-ai aratat Bisericii lui Hristos, preablandule parinte, ridicat la darul proorociei prin inaltimea intelepciunii si sfinteniei tale. Pentru aceasta si noi te rugam sa risipesti de la noi intunericul inselaciunii si la primavara linistitei odihne ceresti sa ne aduci cu caldura Duhului Sfant, ca, incununandu-te cu laudele ca si cu niste flori duhovnicesti, sa te cinstim graind:

 

Bucura-te, albina proorociei, cea aducatoare de miere duhovniceasca;

Bucura-te, alauta a Duhului Sfant, dulce viersuitoare;

Bucura-te, om ceresc si inger pamantesc, care pe cele viitoare le vezi ca si cum ar fi de fata;

Bucura-te, carbune duhovnicesc al focului ceresc, datator de viata;

Bucura-te, ca ai prevestit sfarsitul vrajbei si silniciei omenesti;

Bucura-te, ca ai vazut peste veacuri intronarea in lume a pacii dumnezeiesti;

Bucura-te, ca ucenicii s-au intarit deplin in credinta prin daruriie tale;

Bucura-te, luminatorul celor saraci de cunostinta;

Bucura-te, inceput de vrei, de nadejdi si de inviere;

Bucura-te, inflorire de muguri si primaveri;

Bucura-te, cel prin care sunt risipite taberele tulburatorilor demoni;

Bucura-te, ca prin tine s-au mantuit sufletele pastoritilor tai;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 11

 

Spus-ai ierarhe preaintelepte, ucenicilor tai: Luati aminte de voi insiva la cele ce cugetati in inimile voastre; sa nu ganditi desertaciuni pentru ca deseori ne invrednicim de soli ceresti, Maica Domnului cu sfintii ingeri. Iar mai-nainte de mutarea ta la cele vesnice, instiintat fiind de catre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu despre ziua si ceasul iesirii tale din cele vremelnice, ai fagaduit ucenicilor tai ca de vei avea ascultare inaintea lui Dumnezeu, te vei ruga pentru ei. Pentru aceasta, da-ne si noua, cu rugaciunile tale cele bine-primite, trecere fara primejdie prin marea vietii, ca, ajungand cu inimi ranite de dor la limanul manturii sa inaltam impreuna cu tine lui Dumnezeu sfanta cantare: Aliluia!

 

Icosul 11

 

Aratatu-ti-s-a insasi Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, ierarhe mult-milostive, vestindu-ti sfarsitul; si, fiind instiintat mitropolitul Nifon despre plecarea ta din viata aceasta si venind el la tine cu smerita dragoste, ai spus ca "si pentru Nifon este nadejde de mantuire" si ai proorocit ca la sapte ani cand tu vei fi dezgropat, Nifon va intra in mormant. Aceasta intamplandu-se intocmai, cu smerenie te laudam, zicand:

 

Bucura-te, cel ce te asezi in soborul celor sfinti;

Bucura-te, ca te veselesti cu sfintii parinti;

Bucura-te, mostenitorul Bisericii celei triumfatoare din cer;

Bucura-te, ajutatorul Bisericii celei luptatoare de pe pamant;

Bucura-te, smirna cu Dumnezeiasca mireasma a Liturghiei;

Bucura-te, ca impreuna cu tine, toata suflarea si toata faptura lauda maretia cea neajunsa a Dumnezeirii;

Bucura-te, ca acum te desfatezi in frumusetile raiului;

Bucura-te, ca te bucuri luminat in camara imparateasca;

Bucura-te, cu Vasile, Grigore si Ioan Gura de Aur al Bisericii luminator;

Bucura-te, dulce chemator al imparatiei ceresti, fluier pastoresc;

Bucura-te, ca Cel fara de moarte te-a invrednicit de lumina cea lina;

Bucura-te, iubit arhiereu al preacuratei si neprihanitei Fecioare, care luminezi pe cele intunecate si aduni pe cele risipite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 12

 

Minune s-a vazut la trecerea ta din viata aceasta, parinte preacuvioase, ca ti s-a prelungit viata, dupa dorinta ta, pana la slujirea Sfintei Invieri, in care zi sarbatorim omorarea mortii, sfaramarea iadului, inceputul altei vieti vesnice si, rugandu-te in paraclisul chiliei tale, ai luat Sfintele Taine; apoi pecetluindu-te cu semnul Sfintei Cruci ai zis: "Sfanta Cruce, ajuta-mi!", "Slava lui Dumnezeu pentru toate!" si "Sa ne vedem in Rai!". Si dandu-ti sufletul pe bratele ucenicilor tai si Lumina cea negraita asupra fiintei tale stralucind, ai trecut la cele vesnice, impreuna cu ingerii cantand: Aliluia!

 

Icosul 12

 

Cel ce prin curatia vietii tale celei ingeresti te-ai invrednicit a vedea preafericita fata a Treimii Celei de o fiinta si nedespartita si neincetat te rogi pentru buna sporirea Bisericii lui Hristos, pe care din frageda virsta si pana la sfarsitul vietii tale cu multe osteneli ai sprijinit-o, facatorule de bine al sufletelor noastre, ierarhe Calinic de Dumnezeu incununate, primeste lacrimile noastre de multumire pentru tot darul cel bun si tot darul cel desavarsit mijlocit noua de sus de la Parintele luminilor; pentru care cu dragoste te binecuvantam, graind:

 

Bucura-te, cel ce ai aflat comoara din Evanghelie;

Bucura-te, ca pe aceasta ai castigat-o cu osteneli calugaresti;

Bucura-te, cerbul cel sprinten al muntilor duhovnicesti;

Bucura-te, prieten iubit al puterilor ingeresti;

Bucura-te, ca ai impodobit haina de nunta, cu virtutile tale;

Bucura-te, ca acum vezi pe Acela de care erai dorit;

Bucura-te, privitorule al celor ce nu se pot rosti in graiuri omenesti;

Bucura-te, ca acum ai descoperit tainele cele dumnezeiesti;

Bucura-te, ogorul cel cu bogata rodire al Semanatorului ceresc;

Bucura-te, rugatorule fierbinte pentru a noastra mantuire;

Bucura-te, comoara virtutiior crestinesti la lume impartita;

Bucura-te, icoana firii omenesti celei indumnezeite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

Condacul 13

 

O, prealuminate parinte ierarhe Calinic, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mantuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcand, sa vietuim in buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie in ceasul mortii, si cand vom trece noi intru nadejdea invierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui in Treime inchinat si slavit, cantandu-I cu toti sfintii: Aliluia!

 

O, prealuminate parinte ierarhe Calinic, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mantuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcand, sa vietuim in buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie in ceasul mortii, si cand vom trece noi intru nadejdea invierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui in Treime inchinat si slavit, cantandu-I cu toti sfintii: Aliluia!

 

O, prealuminate parinte ierarhe Calinic, primeste smerita noastra rugaciune, precum Mantuitorul a primit cei doi bani ai vaduvei, si cere pentru noi dar si putere, ca toate poftele trupesti calcand, sa vietuim in buna cinstire si curatie, agonisind iertare de pacate si trecere fara primejdie in ceasul mortii, si cand vom trece noi intru nadejdea invierii spre viata de veci, pururea sa ne desfatam de preafericita fata a lui Dumnezeu Celui in Treime inchinat si slavit, cantandu-I cu toti sfintii: Aliluia!

 

Apoi se zice iarasi Icosul intai

 

Adunarea ingerilor si soborul oamenilor cunoscandu-te ca pe un vindecator al bolnavilor, ajutator al saracilor si indreptator al monahilor, cel ce ai dus viata ingereasca pe pamant si prin nevointe si fapte bune te-ai adus jertfa neintinata lui Hristos, te lauda, o Sfinte Ierarhe Calinic, si cu dragoste graieste tie:

 

Bucura-te, alesul lui Dumnezeu, placutul tuturor sfintilor, lauda arhanghelilor si bucuria ingerilor;

Bucura-te, veselia pruncilor si mireasma chipului calugaresc;

Bucura-te, scutul si acoperamantul Cernicai, ocrotitorul Bucurestiului, pazirea Frasineiului si lauda Ramnicului Severin;

Bucura-te, lauda cea mare, ca, dupa darul lui Dumnezeu, cu cuvantul tau ai legat ca parte femeiasca la Frasinei sa nu intre;

Bucura-te, ca prin pilda vietii tale esti calauza buna ostenitorilor in viata calugareasca;

Bucura-te, ca de mari daruri te-ai invrednicit, fiind bolnavilor tamaduire, orbilor vedere, surzilor auzire, mutilor graire;

Bucura-te, izbavitorul celor nedreptatiti, bucuria celor necajiti si veselia celor ce nadajduiesc intru tine si te cheama intr-ajutor;

Bucura-te, indreptatorul celor rataciti, ridicarea celor cazuti si vistieria faptelor celor bune;

Bucura-te, locasul luminii celei dumnezeiesti, organ al Preasfantului Duh si stalp neclintit al Bisericii;

Bucura-te, bine-luptatorule, cel ce ai fost neinvins de furtuni si de ispite;

Bucura-te, parinte, de trei ori fericite;

Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

 

 

 

si Condacul intai

 

Pomenirea ta cea purtatoare de lumina, Ierarhe Calinic, veseleste sufletele celor credinciosi si atingerea de racla sfintelor tale moaste sfinteste siturile si daruieste tamaduiri; pentru aceasta, dupa datorie, te cinstim pe tine si cu bucurie iti cantam: Bucura-te, Sfinte Ierarhe Calinic, de Dumnezeu inteleptite!

Sf. Grigorie Decapolitul

Mânăstirea Bistriţa Olteană, minunata ctitorie a boierilor Craiovesti adaposteste, inca de la sfarsitul veacului al XV-lea, moastele unui sfant cu numele Grigorie Decapolitul. Unele stiri privitoare la viata sa se gasesc intr-o lucrare scrisa de Ignatie Diaconul, care fiind contemporan cu Grigorie, a cunoscut mai multi ucenici de-ai sai, care i-au relatat felurite aspecte legate de viata si nevointele sale duhovnicesti.

Acatistul Sfant: 

 

Acatistul Sfantului Grigorie Decapolitul

 (20 noiembrie)

 

 Rugaciunile incepatoare

 

In numele Tatalui si al Fiului si al Sfantului Duh, Amin.

 

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

Slava Tie, Dumnezeul nostru, Slava Tie !

 

Imparate ceresc, Mangaietorule, Duhul adevarului, Care pretutindenea esti si toate le implinesti, Vistierul bunatatilor si datatorule de viata, vino si Te salasluieste intru noi, si ne curateste pe noi de toata intinaciunea si mantuieste, Bunule, sufletele noastre.

 

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

Sfinte Dumnezeule, Sfinte tare, Sfinte fara de moarte, miluieste-ne pe noi !

 

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Preasfanta Treime, miluieste-ne pe noi. Doamne, curateste pacatele noastre. Stapane, iarta faradelegile noastre. Sfinte, cerceteaza si vindeca neputintele noastre, pentru numele Tau.

 

Doamne miluieste, Doamne miluieste, Doamne miluieste.

 

Slava Tatalui si Fiului si Sfantului Duh si acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

 

Tatal nostru, Care esti in ceruri, sfinteasca-Se numele Tau, vie Imparatia Ta, fie voia Ta, precum in cer si pe pamant. Painea noastra cea spre fiinta, da-ne-o noua astazi, si ne iarta noua gresalele noastre, precum si noi iertam gresitilor nostri. Si nu ne duce pe noi in ispita, ci ne izbaveste de cel rau.

 

Pentru rugaciunile Preasfintei Nascatoare de Dumnezeu, ale Sfintilor Parintilor nostri si ale tuturor Sfintilor, Doamne Iisuse Hristoase, Fiul lui Dumnezeu, miluieste-ne pe noi. Amin.

 

 

 

Condacele si Icoasele

 

Condacul 1

 

Aparatorul nostru si folositorul cel fierbinte, dupa datorie multumiri aducem tie, sfinte, noi cei izbaviti din nevoi cu rugaciunile tale. Ci ca cel ce ai catre Domnul indrazneala, din toate primejdiile izbaveste-ne pe noi, ca sa-ti cantam tie: bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Icosul 1

 

Ingereasca viata alegand a petrece pe pamant, parinte, ca sa te bucuri cu ingerii in ceruri, ai parasit toate cele veselitoare ale lumii si ranindu-te cu dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mantuire al sihastriei; pentru care noi minunandu-ne zicem tie:

 

Bucura-te, ca din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mantuitorului Hristos;

Bucura-te, ca pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul parintilor tai;

Bucura-te, ca ai ales fecioria mai mult decit nunta;

Bucura-te, ca te-ai logodit tie curatia;

Bucura-te, ca nu te-ai amagit ca Adam prin lacomie;

Bucura-te, ca prin postire ai domolit saltarile trupului;

Bucura-te, ca ai castigat in inima ta frica Domnului;

Bucura-te, ca dintr-insa ai nascut duh de mantuire;

Bucura-te, caci cu secera rugaciunii ai curatit spinii patimilor;

Bucura-te, caci cu plugul infranarii ai arat pamantul sufletului tau;

Bucura-te, ca ai semanat intr-insul semintele dreptei credinte;

Bucura-te, ca dintr-insele odraslesti noua roadele tamaduirilor;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 2

 

Vazandu-se pe sine sfantul izbavit de grijile lumesti, tainuindu-se de slugile sale, a alergat la parintele si pastorul care l-a invatat rinduiala vietii sihastresti, si l-a trimis a se nevoi cu pustnicii cei ce petreceau acolo aproape de dansul si cu care a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 2

 

Intelegerea cea razvratita a raucredinciosului igumen cunoscand-o, cu indrazneala l-ai infruntat in sobor mustrandu-l; iar el trufasul, maniindu-se, a poruncit ca sa te bata fara mila; tu insa, primind multimea loviturilor ca niste roua cereasca, multumit-ai lui Dumnezeu; pentru care noi, laudand ravna ta cea dumnezeiasca, graim tie:

 

Bucura-te, ca ai vadit cu indrazneala eresurile celor raucredinciosi;

Bucura-te, ca ai fugit de locuirea cea impreuna cu dansii;

Bucura-te, ca pentru dreapta credinta primind rani te bucurai ca apostolii;

Bucura-te, aparatorul dogmelor celor sobornicesti si apostolesti;

Bucura-te, ravnitorul vietii ingeresti;

Bucura-te, locuitorul pustiei cel ales;

Bucura-te, ca prin varsarile lacrimilor ai stins focul pacatului;

Bucura-te, ca prin starile la privegheri ai adormit valurile patimilor;

Bucura-te, caci cu dumnezeiasca smerenie ai smerit rautatea vrajmasilor diavoli;

Bucura-te, ca nu te-ai amagit de nalucirile lor cele prefacute in chip de lumina;

Bucura-te, ca prin sihastrie te-ai aratat ca un pom rasadit langa izvoarele apelor;

Bucura-te, caci cu lucrarea cuvantului te-ai aratat vita mult roditoare;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 3

 

Puterea Celui Preainalt prin rugaciunile tale cele primite pogorandu-se, a gonit pe diavolii care te suparau si te chinuiau spre pacatul trupesc; de care izbavindu-te in vis prin venirea Preacuratei Maicii lui Dumnezeu ce s-a aratat in chipul maicii tale, ai cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 3

 

Avand dorire sa vezi pe fratele tau cel dupa trup, ai trimis la dinsul pe ucenicul tau; iar tu, fiind cuprins de lumina cereasca ce s-a pogorat peste tine, ai petrecut in buna mireasma multe zile, pina ce s-a intors ucenicul; atunci te-ai desteptat, iar el intelegand acea taina preamarita, a grait catre tine:

 

Bucura-te, vazatorule de ceresti vedenii;

Bucura-te, locas de cereasca lumina;

Bucura-te, ca prin buna mireasma a ei te-ai izbavit de curgerea sangelui;

Bucura-te, ca printr-insa ai scapat de patimi si de supararile diavolilor;

Bucura-te, ca, rastignindu-te lumii, Domnului te-ai adus jertfa;

Bucura-te, caci cu sudorile sihastriei ai stins carbunii patimilor;

Bucura-te, ca ai fost pilda tuturor spre mantuire;

Bucura-te, ca pe multi mantuiti ai adus Domnului;

Bucura-te, temelia cea neclintita a pustnicestilor stradanii;

Bucura-te, ca ai inflorit ca un trandafir si crin bine mirositor in vaile sihastriei;

Bucura-te, ca de la cer ai primit dar in chipul focului;

Bucura-te, ca ai stralucit mai mult decat soarele;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 4

 

Vifor de ganduri indoite avand sfantul pentru vedenia de care a fost uimit in multe zile, a chemat pe unchiul si parintele sau Simeon ca sa vina la dansul; de la care luand buna incredintare ca vedenia aceea n-a fost de la intunecatii diavoli, ci dumnezeiasca si ingereasca, a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 4

 

Auzit-ai glas din cer strigandu-te ca pe patriarhul Avraam: iesi din pamantul tau si din rudenia ta si mergi in pamantul in care vei putea sluji lui Dumnezeu; si indata ascultand dumnezeiasca porunca, sculandu-te, te-ai dus; pentru aceea graim:

 

Bucura-te, ca te-ai facut urmator lui Avraam cu credinta;

Bucura-te, caci ca dansul ai parasit patria si neamul;

Bucura-te, cu Isaac mostenitorule al credintei;

Bucura-te, cu Iacov minte vazatoare de Dumnezeu;

Bucura-te, noule Moise cu nerautatea;

Bucura-te, noule David cu blandetea;

Bucura-te, ca te-ai aratat nou Iov cu rabdarea;

Bucura-te, ca ai ravnit credinta lui Iosif;

Bucura-te, ca pentru credinta te-ai aprins cu ravna ca Ilie;

Bucura-te, caci cu indrazneala ai mustrat ca Botezatorul;

Bucura-te, barbat ai doririlor duhului, noule Daniele;

Bucura-te, profet vazator de cele viitoare;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 5

 

Stea neratacita mult-luminoasa povatuita de Duhul Sfant te-ai aratat in pustietati si in orase, stralucind cu minunile, diavolii gonind si bolile tamaduind; pentru care de catre toti vestindu-se minunile tale, cu multumire se aduce lui Dumnezeu cantare: Aliluia!

 

Icosul 5

 

Vazand popoarele faptele tale cele bune si viata ta cea mai presus de om, cu credinta au alergat ca la un trimis al lui Dumnezeu, primind folosul cererilor; cu care si noi impartasindu-ne de facerile tale de bine, dupa Evanghelie preamarind pe Tatal ceresc cu multumire cantam tie:

 

Bucura-te, ca ai imbogatit pe cel sarac din Priconis ca marele Nicolae;

Bucura-te, ca te-ai aratat cu blandete catre cel ce te-a batut ca pe o iscoada;

Bucura-te, ca ai vadit avutia lui Mercurie ca era din nedrepte agoniseli;

Bucura-te, ca ai izbavit din mare pe calugarul ce-ti slujea tie;

Bucura-te, ca la Roma te-ai aratat mare facator de minuni;

Bucura-te, ca de acolo ai fugit de lauda oamenilor;

Bucura-te, ca in Sicilia ai gonit pe balaurul ce se pornise asupra ta;

Bucura-te, ca acolo pe femeia cea desfranata o ai indreptat la pocainta;

Bucura-te, caci cu rugaciunea ta catre Dumnezeu ai imblanzit pe cetatenii idrisini;

Bucura-te, ca in chip nevazut ai trecut prin oastea de saracini;

Bucura-te, ca ai vindecat mana ce se uscase a saracinului pe care o ridicase ca sa te junghie;

Bucura-te, caci cu rugaciunile tale s-a tamaduit cel indracit;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 6

 

Propovaduitor, purtator de Dumnezeu fiind, ai invatat a ne inchina Treimii in Unime si Unimii in Treime si facindu-te vas ales ca marele Pavel, te-ai aprins de ravna, dorind de mucenicie pentru sfintele icoane; iar Dumnezeu te-a pazit in viata aceasta ca sa folosesti multora care au cantat Lui: Aliluia!

 

Icosul 6

 

Stralucind tu ca al doilea Pavel in Tesalonic, petreceai in multe lipsuri dintre cele ale vietii trupesti; dar Dumnezeu purtand grija de tine, te hranea prin cinstita femeie, ca pe Ilie prin corbi si ca pe Daniel in groapa leilor prin ingeri; iar noi, auzind credinta ce aveai catre Dumnezeu in Care ai nadajduit, graim tie:

 

Bucura-te, ca in multa lipsa fiind nu ai slabit nevointele sihastriei;

Bucura-te, ca pentru dragostea lui Hristos ai rabdat foamea si lipsa de imbracaminte;

Bucura-te, ca ai folosit pe femeia cea saraca cu izvorarea de smoala;

Bucura-te, ca ai vadit pe cel ce ascunsese din milostenia cea randuita pentru saraci;

Bucura-te, ca ai tamaduit pe cel nebun indracit ce sarise in spatele tau;

Bucura-te, ca ai vadit pe calugarul ce se prefacea ca este indracit;

Bucura-te, caci cunoscand viclesugurile diavolilor, ca pe niste paianjeni le-ai risipit;

Bucura-te, ca intru toate desavirsit i-ai rusinat pe ei;

Bucura-te, ca mai inainte ai spus pristavirea stalpnicului si a celor doi frati;

Bucura-te, ca asemenea ai vestit si altui batran sa-si gateasca mormantul;

Bucura-te, caci cunoscand cu duhul, ai infruntat pe cel ce nu ingropase pe cel mort gasit pe cale;

Bucura-te, ca destepti mintea celor ce sunt ingropati in mormantul lenevirii;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 7

 

Vrand odinioara sa mergi in partile slovenilor spre a vietui in mai multa liniste acolo, mergand putin pe cale, te-ai intors degrab, caci ai cunoscut urgia lui Dumnezeu ce era sa cada peste putin timp asupra lor; iar ucenicul tau spaimantandu-se de mai inainte cunoasterea ta, a cantat lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 7

 

Aratat-a Dumnezeu prin tine minune preamarita cu boierul cel inchis in temnita, caci hotarat fiind el de pierzare, ai cunoscut aceasta cu darul lui Dumnezeu; pentru care asemanandu-te marelui Nicolae, indata ai alergat la mai-marele cetatii si cu multe rugaciuni l-ai izbavit din amara moarte; iar el aducandu-ti multumire, a grait catre tine:

 

Bucura-te, izbavitorul celor osanditi la moarte;

Bucura-te, ajutatorul celor in primejdii;

Bucura-te, ca ai fost liman celor invaluiti de marea acestei vieti;

Bucura-te, ca din nevoi se izbaveau si se izbavesc cei ce cheama numele tau;

Bucura-te, ca mai inainte cunoscand venirea ucenicului tau l-ai intampinat;

Bucura-te, ca ai izbavit de moarte pe cel muscat de vipera;

Bucura-te, ca ai izbavit pe fecioara de durerile ochilor si de orbire;

Bucura-te, ca ai tamaduit de raceala pe cel bolnav ce se culcase pe patul tau;

Bucura-te, ca ai tamaduit pe cel bolnav de friguri prin imbracarea cu rasa ta;

Bucura-te, ca ai izbavit pe o femeie saraca, bolnava de durerea capului;

Bucura-te, ca ai gonit pe diavolul din calugarul ce se chinuia rau;

Bucura-te, primeste de la noi cei suparati de diavoli, de trup si de lume;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 8

 

Straina viata petrecand pe pamant, fericite parinte Grigorie, cu totul ti-ai inaltat mintea catre cele ceresti, minunand pe ingeri si pe oameni cu rabdarea ta; pentru aceasta acum luand rasplatire de la Dumnezeu canti Lui neincetat impreuna cu ingerii: Aliluia!

 

Icosul 8

 

Cu trupul ai fost intru cei de jos ca un om, iar cu mintea nu te-ai dezlipit de cele de sus; pentru aceasta te-ai invrednicit a scoate foc din gura ta, care ti-a luminat fata mai mult decat soarele; de care infricosandu-se ucenicul tau, i-ai poruncit ca pana la sfarsitul tau sa pazeasca taina, ferindu-te de laudele oamenilor; deci si noi cu dansul graim tie:

 

Bucura-te, cel ce ai lucrat privind spre cele de sus;

Bucura-te, ca intotdeauna ai privit la sfarsitul lucrarii cea de Dumnezeu iubita;

Bucura-te, ca pentru neincetatele rugaciuni ai primit de la Dumnezeu sabie aurita;

Bucura-te, caci cu dansa ai taiat spinul pacatului;

Bucura-te, ca in trup fiind ai auzit cantare ingereasca;

Bucura-te, ca prin curatia mintii te-ai invrednicit de taine dumnezeiesti ca acestea;

Bucura-te, caci cu vointa cea indreptata spre Dumnezeu te-ai indumnezeit dupa dar;

Bucura-te, ca in trup fiind te-ai facut locas curat Preasfintei Treimi;

Bucura-te, ca in chip nevazut ai mers cu Ioan ucenicul tau pe cale;

Bucura-te, ca de multe ori te-ai aratat unchiului tau in vremea rugaciunii;

Bucura-te, ca mai inainte apucind ai mantuit pe stalpnicul ce era sa cada in pacat;

Bucura-te, graim tie cei ce ne izbavim de toate pacatele in toata vremea;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 9

 

Toata latura Decapolei, Asia, Bizantul, Tesalia, Roma, Rasaritul si Apusul propovaduiesc lucrarea minunilor tale, cu care pe multi din dureri si din necazuri i-ai izbavit, vrednicule de minune, pe cei ce au cantat lui Dumnezcu: Aliluia!

 

Icosul 9

 

Ritorii cei mult barfitori, care se falesc numai cu filozofia cea desarta, nu pricep cum tu, in trup muritor fiind, ai biruit hotarele firii, vietuind ca un fara de trup cu darul lui Dumnezeu; iar noi multumire aducand Celui ce te-a marit in viata si dupa moarte, cantam tie:

 

Bucura-te, ca prin multa stradanie ai castigat intelepciunea cea de sus;

Bucura-te, cel ce ai defaimat intelepciunea cea desarta;

Bucura-te, cel ce ai fost dulce la cuvant si mangaietor in invataturi;

Bucura-te, cel ce multe cetati le-ai izbavit din ratacirea idolilor;

Bucura-te, ca corabia Bisericii lui Hristos la liman bun a ajunge te-ai nevoit;

Bucura-te, ca pentru dansa te-ai primejduit pana la moarte;

Bucura-te, ca pentru dragostea lui Hristos te-ai nevoit pana la varsarea sangelui;

Bucura-te, caci cu ravna dreptei credinte te-ai facut mucenic fara de sange;

Bucura-te, ca ai marturisit pe Hristos a fi Dumnezeu si om;

Bucura-te, ca icoana ai zugravit intruparii Lui;

Bucura-te, caci cu focul duhului ai ars barfelile ereticilor, ca pe niste neghina si pleava;

Bucura-te, caci cu lopata dreptei credinte le-ai vanturat pe ele;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 10

 

Voind a te asemana Stapanului Hristos, cu nerautate ai iubit pacea si dragostea si n-ai rasplatit rau pentru rau; ci pentru cei ce te-au napastuit si te-au batut te-ai rugat, ca si Acela pentru rastignitorii Lui si ca intaiul mucenic Stefan pentru cei ce l-au ucis cu pietre; cu care acum bucurandu-te, canti lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 10

 

Zid nebiruit impotriva patimilor si tare nesurpat al curatiei te-ai aratat, parinte cuvioase, caci cu privegherea gonind somnul lenii te-ai facut casa Duhului Sfant si nici macar in somn sau in vis n-au putut diavolii cu naluciri sa te insele; pentru care noi laudandu-te graim catre tine:

 

Bucura-te, pazitorul cel ales al fecioriei;

Bucura-te, ca urmarea lui Hristos ca Pavel in trupul tau o ai purtat;

Bucura-te, ca esti numit cu numele privegherii;

Bucura-te, ca te-ai invrednicit de camara cea de mire a Mantuitorului Hristos;

Bucura-te, slujitorule al Preacuratei Fecioare si Maicii lui Dumnezeu;

Bucura-te, aparatorule al cinstitei sale icoane;

Bucura-te, ca prin alegerea lui Dumnezeu ca un vrednic ai primit preotia;

Bucura-te, ca ai adus lui Hristos jertfa cu inima curata;

Bucura-te, ca pe multi i-ai tras din adancul pierzarii de suflet;

Bucura-te, ca pe multi i-ai facut ingeri la minte;

Bucura-te, ca din poftele cele necurate izbavesti pe multi;

Bucura-te, ca potolesti aprinderea patimilor noastre celor trupesti;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 11

 

Imparatul imparatilor si Dumnezeu vrand sa te cheme la Sine ca sa-ti rasplateasca cu bogate daruri pentru multe ostenelile tale, a ingaduit sa patimesti de boala cumplita; din care dupa rugaciunea ta izbavindu-te, ai cerut boala dropicii, prin care s-a facut mai mult aratata rabdarea ta; iar tu pana la sfarsit ai dat lui Dumnezeu lauda, cantand: Aliluia!

 

Icosul 11

 

Faclie primitoare de lumina intelegatoare te cunoastem pe tine, parinte, ca ravnind la bunatatile cuviosilor celor mai inainte de tine, te-ai aprins de dumnezeiescul foc, pe care Domnul a venit sa-l arunce pe pamant si ai ars toata materia cea poftitoare de cele de jos si catre cunostinta cea dumnezeiasca ai povatuit pe cei ce au nazuit catre tine; pentru care graim tie:

 

Bucura-te, ca intru toate te-ai facut urmator al marelui Antonie;

Bucura-te, cel ce cunosti gandurile ca marele Eftimie;

Bucura-te, cel ce infranezi poftele ca Sava sfintitul;

Bucura-te, invatatorule al pustiei ca marele Teodosie Chinoviarhul;

Bucura-te, cel ce iubesti tacerea ca marele Arsenie;

Bucura-te, cel ce indrepti spre pocainta ca Efrem Sirul;

Bucura-te, stalp al rabdarii si facator de minuni;

Bucura-te, aparatorule al dreptei credinte ca si marturisitorii Maxim si Teodor Studitul;

Bucura-te, ca ai vietuit in blandete si in nerautatea inimii;

Bucura-te, ca te-ai facut comoara a toata fapta buna;

Bucura-te, ca prin aceasta te-ai facut buna mireasma a lui Hristos;

Bucura-te, ca te desfatezi intru viata veseliei cea de taina;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 12

 

Vrand unchiul si parintele tau sa te vada mai inainte de a trece tu din viata aceasta, ti-a scris sa mergi la dansul, aflandu-se inchis pentru sfintele icoane; iar tu, fericite, desi erai cuprins de boala, ai mers cale indelungata, ca un diamant multrabdator, si sarutandu-va unul pe altul si duhovniceste bucurandu-va, v-ati despartit; si dupa patimirea unui an deplin in cumplita boala ai adormit somnul cel cuvios al sfintilor, cantand lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 12

 

Cantand adormirea ta, te laudam ca pe cel ce bine te-ai nevoit, alergare ai savarsit, credinta ai pazit; pentru care marturie este cinstitul tau trup, care cu darul lui Dumnezeu se pazeste intreg si nestricat. Din el culegem noi nenumarate tamaduiri de boli, de faceri de minuni si graim tie cu credinta:

 

Bucura-te, cel ce ai fost inger in trup si acum dantuiesti cu ingerii;

Bucura-te, sfinte, care te veselesti cu toti sfintii;

Bucura-te, cu apostolii si cu mucenicii vorbitorule;

Bucura-te, cu cuviosii si cu dreptii locuitorule;

Bucura-te, ca dupa trup ti-a fost nasterea si cresterea Decapolia;

Bucura-te, ca in veci mostenesti Ierusalimul cel de sus;

Bucura-te, comoara nepretuita a tarii Valahiei;

Bucura-te, ca de multe feluri de primejdii pe aceasta o pazesti;

Bucura-te, lauda cea de cinste a sfintei Manastiri Bistrita;

Bucura-te, podoaba a tot clerul bisericesc;

Bucura-te, mangaierea celor deznadaiduiti;

Bucura-te, bucuria celor scarbiti;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Condacul 13

 

O, Parinte Sfinte Preacuvioase Grigorie, placutule al lui Hristos si ajutatorul tuturor celor in nevoi, care in viata ta pe pamant dupa Evanghelie ai fost lumina lumii, iar dupa moarte din purtarea de grija a lui Dumnezeu ai fost dat pazitor acestei tari crestinesti (si acestui sfint locas) prin aducerea sfintelor tale moaste, primind acum acest putin dar de la noi smeritii, mijloceste catre Dumnezeu ca in veacul acesta sa ne izbaveasca de toata primejdia si neputinta, iar in cel viitor de vesnicele chinuri si impreuna cu tine sa ne invredniceasca in pamantul celor vii sa cantam Lui: Aliluia!

 

(acest condac se zice de trei ori)

 

Apoi se zice iarasi Icosul intai

 

Ingereasca viata alegand a petrece pe pamant, parinte, ca sa te bucuri cu ingerii in ceruri, ai parasit toate cele veselitoare ale lumii si ranindu-te cu dumnezeiasca dragoste ai alergat la limanul cel de mantuire al sihastriei; pentru care noi minunandu-ne zicem tie:

 

Bucura-te, ca din pruncie ai ridicat pe umeri Crucea Mantuitorului Hristos;

Bucura-te, ca pentru dragostea lui Hristos ai uitat dorul parintilor tai;

Bucura-te, ca ai ales fecioria mai mult decit nunta;

Bucura-te, ca te-ai logodit tie curatia;

Bucura-te, ca nu te-ai amagit ca Adam prin lacomie;

Bucura-te, ca prin postire ai domolit saltarile trupului;

Bucura-te, ca ai castigat in inima ta frica Domnului;

Bucura-te, ca dintr-insa ai nascut duh de mantuire;

Bucura-te, caci cu secera rugaciunii ai curatit spinii patimilor;

Bucura-te, caci cu plugul infranarii ai arat pamantul sufletului tau;

Bucura-te, ca ai semanat intr-insul semintele dreptei credinte;

Bucura-te, ca dintr-insele odraslesti noua roadele tamaduirilor;

Bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie !

 

si Condacul intai

 

Aparatorul nostru si folositorul cel fierbinte, dupa datorie multumiri aducem tie, sfinte, noi cei izbaviti din nevoi cu rugaciunile tale. Ci ca cel ce ai catre Domnul indrazneala, din toate primejdiile izbaveste-ne pe noi, ca sa-ti cantam tie: bucura-te, Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie!

 

Dupa aceea zicem aceste rugaciuni:

 

RUGACIUNEA INTAIA

 

O, Preacuvioase Sfinte Grigorie, credem ca inca in trup vietuind te-ai facut locas Sfintei Treimi, la Care acum mutat fiind, neincetat te rogi impreuna cu toti sfintii si cu Preacurata Maica lui Dumnezeu pentru intarirea sfintelor Biserici, a patriarhilor, a imparatilor, a domnilor, a supusilor, a preotilor, a calugarilor si pentru sanatatea si mantuirea tuturor dreptcredinciosilor crestini. Cu umilinta cadem la sicriul sfintelor tale moaste si le sarutam cu dragoste, rugandu-te: intareste si pazeste acest sfant locas, pe care ti l-ai ales salas, aceasta sfanta manastire care te are pe tine aparator intru sine, precum si toate orasele si satele si pe toti locuitorii din ele. Nu trece cu vederea nici pe cei ce nazuiesc la sfintele tale moaste, care cu credinta cazand se inchina si le saruta, rugandu-se a li se darui sanatate si izbavire de supararea duhurilor necurate si de alte boli nenumarate, care dobindindu-si dorita izbavire si sanatate, impreuna cu noi lui Dumnezeu sa-l inaltam slava, iar tie pentru datornica multumire iti aducem icoasele acestea intru care marim si laudam nevointele tale, privegherile, posturile, rugaciunile, luptele cu diavolii, bataile si toate ale tale fapte bune; pentru care toti zicem: bucura-te, preafericite parinte, preaintelepte Grigorie!

 

RUGACIUNEA A DOUA

 

O, intru tot Sfinte Preacuvioase Parinte Grigorie, cel ce din pruncie te-ai dat pe tine Domnului ranindu-te de focul dragostei Lui si parasind toate desertaciunile lumii ca pe niste gunoaie, lasand si pe parintii tai, ai urmat cu toata dragostea dupa Dansul, iubindu-L mai mult decat toate bunatatile cele trecatoare ale lumii acesteia. Ca luminandu-ti-se ochii sufletului tau, cu toata curatia I-ai slujit Lui ca un inger in trup, Care te-a preamarit cu darul facerii de minuni in viata si dupa moarte, ca asa mareste Dumnezeu pe cei ce-L slavesc pe El. De la Care, fericite, dupa multe trude si osteneli ai aflat har si mila, ca sfintindu-te privesti cu cetele ingeresti la lumina cea preadulce a Preasfintei Treimi. Rugamu-te dar, sfinte al lui Dumnezeu, primeste aceste rugaciuni de la noi slugile tale, care nadajduim la ajutorul tau, cei ce ne-am imbogatit cu sfintele tale moaste, care cu darul lui Dumnezeu revarsa mireasma buna si incuviintata celor credinciosi. Deci avandu-te catre Milostivul Dumnezeu bun partinitor, aducem tie aceasta putina a noastra rugaciune si fii folositor si rugator pentru noi catre Dumnezeu, ca prin rugaciunile tale sa fim aparati de luptatorii nostri vrajmasi vazuti si nevazuti, izbavindu-ne si de toata ispita si necazul cel negandit si neasteptat si de chinurile cele vesnice ce va sa fie si sa aflam mila in ziua judecatii a ne invrednici si noi cu tine de nespusele bunatati, privind lumina cea preadulce si desfatata a fetei lui Dumnezeu, slavind pe Tatal, si pe Fiul si pe Sfantul Duh, acum si pururea si in vecii vecilor. Amin.

Sfântul Mercurie

Sf. Mucenic Mercurie a trăit pe vremea împăraţilor Deciu şi Valerian în anii 255 şi se trăgea după neam din Răsărit, fiind fiu al unui oarecare scit ce se numea Gardian. Fiindcă odată a biruit pe barbari, căci se arătase înaintea lui îngerul Domnului, şi a insuflat în inima lui îndrăzneală şi bărbăţie, pentru aceasta a fost ridicat la vrednicia de arhistrateg, adică general ori voievod.

Sfântul Mucenic Mercurie este unul dintre cei mai mari Mucenici din primele veacuri creştine. Este mucenicul biruinţei creştine prin excelenţă.

Acatistul Sfant: 

 

ACATISTUL SFANTULUI MERCURIE

 

Rugaciunile incepatoare, apoi:

 

Condacul 1

 

Cel ce ai fost prin inger chemat sa marturisesti pe Hristos, cel ce te-a intarit pe tine si cu sabie dumnezeiasca te-a daruit, prinos de lauda aducem tie, cel ce esti aparator nebiruit crestinatatii si mie celui pacatos; pentru aceasta iti cantam: Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Icosul 1

 

Ca un pom langa izvor, care rodul sau si-l da la vremea sa, a fost viata ta, placutule al lui Dumnezeu Mercurie; caci din radacina crestina rasarind, ai dat Domnului tau rod insutit, pentru care auzi:

 

Bucura-te, infruntatarul lui Decius,

Bucura-te, cel ce nu te-ai spaimantat de poruncile paganesti,

Bucura-te, cel daruit de Dumnezeu cu sabie ingereasca,

Bucura-te, ostas ingeresc neinfricat al lui Hristos,

Bucura-te, podoaba nestemata din sceptrul Domnului

Bucura-te, invrednicitule de chemarea ingereasca

Bucura-te, biruitorule al dracilor si doritorul vietii ingeresti,

Bucara-te, sabia crestinatatii, aparatorul bisericii si surpatorul lui Iulian paravatul,

Bucura-te, sluga lui Hristos si placutul Maicii Sale,

Bucura-te, izvorator de mireasma dumnezeiasca a sfinteniei,

Bucura-te, binecuvantare si tamaduire a celor ce se roaga tie,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie

 

Condacul 2

 

Vrand sa prade cerstinatatea, uratorul sufletelor pornitu-i-a pe Decius si Valerian, cat si pe barbari spre prigonirea crestinilor, crestin fiind si tu, dar le-ai scapat din mani ca o pasare din lat fiindca erai daruit cu sabie dumnezeiasca cu care i-ai taiat pe vrajmasii vazuti si nevazuti, cantand lui Dumnezeu: Aleluia!

 

Icosul 2

 

Sarguitu-te-ai pentru apararea tarii a taia cat mai multi dusmani, crestin fiind in ascuns, incat Decius s-a minunat de vitejia si intelepciunea ta si te-a pus mai mare peste toate ostile sale, dar el nu stia ca prin tine se arata biruitoare crestinatatea, care te citeste zicand:

 

Bucura-te, ostasul cel iubit al lui Hristos,

Bucura-te, vorbitorule cu ingerii,

Bucura-te, voievodul lui Decius si economul lui Dumnezeu,

Bucura-te, ca venind de la Roma sfetnic de taina ai ajuns,

Bucura-te, samanta buna salvata de ingerul lui Hristos,

Bucura-te cel ce ai ascultat de inger si de sfatul parintelui tau Gordian,

Bucura-te mladita viei lui Hristos,

Bucura-te, implinitorul legii crestinesti,

Bucura-te, cel ce ai dorit sa ostasesti Imparatului cresc,

Bucura-te, cel daruit cu daruri dumnezeiesti,

Bucura-te iubitorul podoabei bisericii,

Bucura-te, sluga ce ai inmultit talantul dat tie de Stapanul Ceresc,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 3

 

Tanguirea a cuprins sufletul tau vazand ca ai uitat sa multumesti lui Dumnezeu si ca ingerul te-a mustrat pentru aceasta iar tu te vedeai ca o ramura uscata dintr-un pom verde insa curand te-ai rasadit udand cu sange si cu lacrimi pomul sufletului tau ca sa poti canta cu ingerii: ALILUIA!

 

Icosul 3

 

Vazand Decius barbatia si intelegerea cea cu pricepere, luatu-te-a sfetnic ales, iar tu, de Dumnezeu dorind, te sarguiai a-i aduce LUI jertfa nesangeroasa de multumire precum odinioara proorocul Daniel, iar noi te cinstim cantand:

 

Bucura-te, noule Daniile,

Bucura-te, de Dumnezeu luminatule si ocrotitorul ostasilor,

Bucura-te aparatorul celor din razboaie,

Bucura-te folositorul crestinilor si izbavitorul de razboaie,

Bucura-te, frumoasa tinerete cu minte batraneasca,

Bucura-te, infruntatorul idolilor paganesti,

Bucura-te, mucenicul, ucenicul si sluga lui Hristos,

Bucura-te, coarda verde cu rod copt din gradina cereasca,

Bucura-te, cel ce ai biruit mestesugirea draceasca si inselaciunea lumeasca,

Bucura-te, viteazul marturisitor al credintei crestine,

Bucura-te, ca nu te-ai rusinat de goliciunea trupului ca si in rai Adam,

Bucura-te, cel imbracat cu haina smereniei lui Hristos,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 4

 

Cine va putea spune rabdarea ta, sfinte, cand zavistnicii tai s-au napustit asupra ta pentru ca nu te inchinai idolilor, cu gand sa te doboare din cinstea ce-o aveai de la imparatul pamantesc ci tu radeai de ei pentru c-o aveai pe cea cereasca de la Cel Vesnic Caruia ii cantai: Aliluia!

 

Icosul 4

 

Ca intr-o camara imparateasca stateai in inchisoare rugandu-te Imparatului Ceresc cand ingerul lui Dumnezeu iar ti s-a aratat si te-a imbarbatat preafrumosule mucenic iar noi iti cantam cu ingerul:

 

Bucura-te, cel intarit de inger sa indraznesti catre Hristos si sa nu te temi a-L marturisi inaintea necredinciosilor,

Bucura-te, vorbitorule cu ingerii si intaritule de ei in tot necazul,

Bucura-te, ca ai castigat indrazneala a te ruga Domnului pentru noi,

Bucura-te, purtatorul Crucii si al patimilor lui Hristos,

Bucura-te, cel ce dorind sa patimesti pentru El ai fost osandit pe nedrept,

Bucura-te, cel ce ai primit batai si moarte pentru credinta ta

Bucura-te, cel ce porti numele inimii si ai parte cu ingerii,

Bucura-te, binecuvantarea celor ce se lupta pentru dreptate,

Bucura-te, bucuria si biruinta celor ce sunt ispititi pentru credinta,

Bucura-te, vazatorule de cele ceresti si mare tainuitor,

Bucura-te, sprijinitorul, veselia si biruinta ostasilor,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul  5

 

Tainuitorule de cele ceresti si vorbitorule cu ingerii roaga-te Celui iubit al tau, Hristos, Imparatul Ceresc, sa ne ajute a ne lapada de cele pieritoare si a le alege pe cele vesnice ca sa ajungem si noi in cetatea ingereasca si sa cantam impreuna: Aliluia!

 

Icosul 5

 

Cel ce te-a ales pe tine stia barbatia cu care aveai sa-l marturisesti si sa lepezi toate cinstirile lumesti spre castigarea ostasiei ceresti si te-a dat noua rugator, aparator si luptator in toate greutatile vietii noastre iar noi cu multumire iti cantam:

 

Bucura-te, fiul lui Gordian si mladita de crestin,

Bucura-te, lauda si marirea scitilor si romanilor,

Bucura-te, odrasla de ostas crestin si sulita duhului,

Bucura-te, cel ce ai ostasit ca si el in oastea martionilor,

Bucura-te, inger pamantesc si om ceresc,

Bucura-te, cetateanul Ierusalimului ceresc,

Bucura-te, sfesnicul cel de aur din Biserica Domnului,

Bucura-te, maestrul sfatului si intelepciunea adevaratei biruinte,

Bucura-te, ca ai calatorit spre ceruri precum magii spre ieslea unde s-a nascut Hristos

Bucura-te, sprijinitorul, veselia si biruinta ostasilor,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 6

 

Facatorul ingerilor si Domnul Puterilor datu-ti-a daruri indestulate binecuvantate tinere, caci tiranul si vrajmasul sufletului tau se minuna de frumusetea si barbatia ta, necunoscand lucrarea Duhului Sfant ce se maiestrea in tine, dar vazandu-te neplecat si-a hotarat munci infricosate pentru ca nu stia sa cante cu tine lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 6

 

Ca un vultur te-ai intraripat cu dumnezeiescul dor si, cautand spre Cel dorit sufletului tau, te-ai ingradit cu platosa dreptatii si pavaza dreptatii - credintei spre muncile pregatite tie; da-ne si noua rabdarea ta, sfinte in ispitele ce ne inconjoara ca sa ne izbavim sufletele din mana celui rau si sa-ti multumim zicandu-ti asa: Bucura-te, intraripatule ostas cantator cu ingerii,

 

Bucura-te, cel ce ai fost spanzurat gol intre patru furci,

Bucura-te, ca ingerii ti-au ajuta si te-au intarit,

Bucura-te, ca nu te-ai imputinat cu sufletul avand pilda celor patrusprezecemii de prunci ucisi de Irod,

Bucura-te, ca steaua magilor de la Rasarit stralucea in inima si cugetul tau, umplandu-te de bucurie,

Bucura-te, magul ostilor romani si pastorul duhovnicesc al ostasilor,

Bucura-te, insulitatule de sabii si cutite si mai vartos de dragostea cereasca,

Bucura-te, solul dumnezeiesc al vietuirii crestinesti tuturor paganilor,

Bucura-te, ca fata ta lumina Dumnezeiasca Lumina, cea datatoare de viata,

Bucura-te, slujitorul desfatarii celei sfinte,

Bucura-te, ca toti se minunau de stralucirea chipului tau,

Bucura-te rasarit de soare in noaptea necredintei,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie

 

Condacul 7

 

Mai mult mort decat viu multumeai lui Hristos pentru rabdarea ce ti-a dat cand ingerul ceresc ti-a trimis pacea lui pentru buna patimirea ta iar tu gandeai la ingerii cu flori de mar ce au cantat pruncului dumnezeiesc si au adus oamenilor vestea intruparii Lui ca sa cante cu toti pe pamant precum in cer cantarea: Aliluia!

 

Icosul 7

 

Ca un parau curgea sangele tau cel curat si stingea para focului iar tu te rugai lui Hristos ca un prunc fara rautate, gandind la Rahil ce-si plangea pruncii si nu voia sa se mangaie ca nu mai sunt, de aceea te rugam mucenice sa fii mangaiere celor indurerati si impovarati de greutatile vietii ce-si duc crucea cu barbatie si cu multa evlavie ii canta:

 

Bucura-te, noule Abel si afierositul sangelui tau pe altarul muceniciei,

Bucura-te, inima de foc ce arzi gandurile spurcate,

Bucura-te, cel ce in Iordanul sangelui tau l-ai inecat pe veliar,

Bucura-te, ca rupandu-ti picioarele mai vartos alergai spre dobandirea celor ceresti,

Bucura-te, ca toti prietenii te-au parasit pentru ca erai prieten cu cerul,

Bucura-te, cel aruncat in temnita ca intr-un mormant si inviat cu dreptii in ziua cea de apoi,

Bucura-te, ca ingerul ceresc iar te-a cercetat si ti-a strigat:

Bucura-te, dau tie, iubitule si “Pace tie, bunule patimitor”

Bucura-te, ca ti-a tamadui toate ranile trupului tau,

Bucura-te, cel tamaduit fara vrajitorie si rusinatorul paganilor,

Bucura-te, ca spre noi munci ai fost dat pentru credinta ta,

Bucura-te, ca nu te-ai temut de cei ce ucid trupul dar sufletul nu,

Bucura-te, ca nu ai slujit la doi domni ci doar Imparatului Ceresc,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 8

 

Cel ce face pe ingerii Sai duhuri si slugile sale para de foc te-a facut si pe tine asemenea lor iar aceia n-au cunoscut, muncindu-te pe tine, insa noi, cunoscandu-l, indraznim a cere grabnic ajutor in ispitele ce ne stramtoreaza si patimile care ard in sufletele noastre ca sa putem si noi, curatindu-ne, a canta cu tine si cu ingerii: Aliluia!

 

Icosul 8

 

Fericit esti sfinte ca te-a invrednicit Dumnezeu ca sa-L marturisesti, pe Decius sa-l biruiesti, pe diavoli sa-i rusinezi si toata lumea s-o luminezi cu sfanta patimirea ta si viata ta curata si cu credinta invierii in ziua judecatii cand toti ne vom lua rasplata dupa faptele ce le-am facut iar noi cu smerenie cadem catre tine sa fii noua mijlocitor la Cel marturisit de tine ca El ni te-a dat noua si pentru aceasta iti cantam asa:

 

Bucura-te, ca Decius a cunoscut ca slujesti Dumnezeului Celui Viu dar n-a crezut Lui,

Bucura-te, ca precum acela la fel si noi una zicem si alta facem,

Bucura-te, ca cel ce, cunoscand viclenia diavolului, ai primit darul discernerii duhurilor,

Bucura-te, ca ai crezut cu tarie ca vei invia cu Hristos daca vei muri pentru dreapta credinta,

Bucura-te, cel ce, batandu-ti-se trupul ai batut taberele dracesti,

Bucura-te, ca fiind ars cu foc ai ars cu smerenia si dragostea pe cel ce a inselat pe Eva oarecand,

Bucura-te, cel cu dragoste de heruvim si intelepciune de serafim,

Bucura-te, cel ce esti stapan peste patimi si domn peste trup,

Bucura-te, cel cu dragoste, ascultare si intelepciune,

Bucura-te, incepatorul cel bun pe drumul ce duce spre Imparatia cereasca,

Bucura-te, jertfitor si jertfa pe altarul dragostei celei sfinte,

Bucura-te, tacerea si convietuirea inimii lui Hristos, Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 9

 

Ingerii si oameni nu pot descrie rabdarea ta sfinte in cumplitele munci ce ai suferit insa tu, mucenice, pururi aveai gandul la picioarele Crucii lui Hristos, de unde luai tarie, rabdare si mangaiere; Crucea Sfanta isi era arma si scara catre cer, vistierie nesecata a tuturor ce pururea se inchina si ii canta: Aliluia!

 

Icosul 9

 

Rabdarea ta i-a uimit pe toti ca nu stiau dragostea care te racorea in muncile ce le patimeai, nici pe ingerii din juru-ti nu-i vedeau iar inimile lor nu saltau batand pentru Dumnezeu Cel Viu, Caruia tu te inchinai pentru ca nu stiau sa-ti multumeasca ca le luminai credinta cea vie insa noi bucurandu-ne iti vestim unele ca acestea:

 

Bucura-te, credinta si fapta nepatata cu care te-ai suit la cer,

Bucura-te, ca prin rugaciune si smerenie erai ca un pustnic in inima ta,

Bucura-te, negutatorul celor ceresti si economul credincios,

Bucura-te, cel cu piept de diamant si vistiernicul tainelor lui Hristos,

Bucura-te, cel ars cu foc si batut cu bice de arama,

Bucura-te, cel sfintit prin dragostea de Dumnezeu,

Bucura-te, buna mireasma a celor ce se nevoiesc in smerenie si tacere,

Bucura-te, cel daruit cu darul suferintei pentru statornica ta inima,

Bucura-te, doritorul mantuirii tuturor oamenilor,

Bucura-te, ca te rugai pentru cei ce te chinuiau pe tine,

Bucura-te, cel ce n-ai rasplatit raului cu rau,

Bucura-te, cel ce te pregateai cu bucurie pentru mantuirea sufletului tau,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 10

 

Cu ce cantari de lauda te vom canta mucenice caci gura ta n-a oftat nici n-a suspinat ci ca un miel de buna voie aducandu-te jertfa lui Hristos, te-ai invrednicit darurilor Lui dumnezeiesti si Imparatiei celei ceresti iar pe cei ce vin cu dragoste la cinstita ta pomenire ii inveti sa cante: Aliluia!

 

Icosul 10

 

Sa trambitam cu cantari dumnezeiesti, sa saltam in cele de praznic ca mucenicul Mercurie se desfateaza in chinurile cumplite, pe care nu le simte si care ii sunt mai dulci decat mierea, si fagurul iar moartea ii este mireasma frumoasa cu care se logodeste prin munci iar noi si ingerii ii suntem nuntasi care ii canta:

 

Bucura-te, cel nestricat cu sufletul in veci si cu trapul impodobit cu muncile precum o haina,

Bucura-te, ca ai fost spanzurat cu capul in jos cu piatra de grumazi,

Bucura-te, cel ce ai fost batut cu bice de arama,

Bucura-te, ca nu ai cartit impotriva lui Dumnezeu pentru patimirea ta,

Bucura-te, cel mai vartos ai multumit pentru ca te-a invrednicit a patimi pentru Dansul si numele Lui Cel Sfant,

Bucura-te, ca nu te-au biruit nici cu aceste munci ci mai vartos te bucurai,

Bucura-te, ca nemaiavand cu ce te munci au poruncit taierea prin sabie,

Bucura-te, cel ce mergi in Capadokia sa-ti lasi trupul multpatimitor,

Bucura-te, ca ai fost legat pe un dobitoc si dus calare,

Bucura-te, ca asemenea stapanului tau ti-ai dus crucea pana la capat,

Bucura-te, cel ce ai insemnat prin aceasta intrarea in Ierusalimul ceresc,

Bucura-te, ca ai cazut sub povara crucii dar ai ramas nebiruit de vrajmasii vazuti si nevazuti,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenic Mercurie!

 

Condacul 11

 

In drum spre Capadokia ostasii au oprit in Cesareea iar acolo, iubitule si frumosule mucenice ti S-a aratat Hristos cu glas minunat chemandu-te la Sine, in camarile ceresti, fagaduindu-ti vesnica odihna si cununa biruintei iar tu I-ai multumit cantandu-I: Aliluia!

 

Icosul 11

 

Supusu-ti-ai sufletul lui Hristos dorind blagoslovenia Lui, datu-ti-ai toata dragostea, ascultarea si intelepciunea, zburat-ai spre ceruri avand drept aripi pacea cu smerita cugetare inca sicuratenia cu dreapta socoteala iar noi, auzind cum rasplateste Cel de Sus pe cei ce-L cauta cu sinceritate impreuna cu cetele cele de sus cantam:

 

Bucura-te, ca Hristos te-a odihnit in sanurile parintesti,

Bucura-te, ca alegerea ai savarsit si credinta ai pazit,

Bucura-te, ca ti s-a taiat capul cu sabia in Cesareea Capodokiei,

Bucura-te, ca aici ti s-a randuit sa ia sfarsit Golgota vietii tale,

Bucura-te ca le-ai spus ostasilor a se opri si sa faca cele poruncite,

Bucura-te, ca le-ai fagaduit pocainta si darul lui Hristos,

Bucura-te, cel ce ai izvorat din trupul tau mireasma de mir si tamaie,

Bucura-te, ca pentru aceasta minune ce s-a facut prin tine multi au crezut in Hristos,

Bucura-te, ca sfantul tau trup a fost pus la loc de cinste,

Bucura-te, prin care ni se dau tamaduiri sufletesti si trupesti de atunci si pana astazi,

Bucura-te, cel ce intotdeauna ti-ai aparat cetatea de vrajmasii ce vazuti si nevazuti,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 12

 

Vazand cei din Cesareea multele minuni ce se faceau prin sfintele tale moaste ti-au zidit biserica iar sfanta icoana ta a fost pusa langa icoana Stapanei noastre Preasfanta Nascatoare de Dumnezeu, pe care o iubeai iar credinciosii de-atunci si pana azi impreuna si cu mine pacatosul cantam Celui ce te-a proslavit pe tine: Aliluia!

 

Icosul 12

 

Cel ce a zidit vremurile si a zidit Biserica a lucrat multe minuni prin sfintele tale moaste dar si prin icoana ta, caci, impartind Iulian paravatul in Roma, dupa o perioada de buna pace pentru biserica crestineasca, s-a ridicat ca un apostat sa surpe crestinatatea dar pronia dumnezeiasca l-a rusinat prin tine sfinte mucenice, drept aceea auzi de la cei izbaviti de tine si acum de la noi acestea:

 

Bucura-te, ca Sfantul Ierarh Vasile cel Mare s-a rugat Maicii Domnului sa-l surpe pe paravat,

Bucura-te, ca sfantul arhiepiscop s-a minunat vazand icoana ta fara inchipuirea sfantului tau chip,

Bucura-te, ca la putin timp ai reaparut cu sulita insangerata,

Bucura-te, ca intr-adevar undeva, pe campul de lupta paravatul murea insulitat de un ostas necunoscut,

Bucura-te, ca paravatul a aruncat cu sange spre cer nepocaindu-se si zicand ,,Ai biruit Galileene!”

Bucura-te, ca toate acestea i-au fost descoperite sfantului ierarh care a multumit Maicii lui Dumnezeu si tie, mucenice Mercurie,

Bucura-te, ca nimeni din razboinici nu te-au cunoscut caci indata te-ai facut nevazut,

Bucura-te, prin care s-a aparat si se apara crestinatatea,

Bucura-te, grabnicule ajutator al tuturor ostasilor si credinciosilor,

Bucura-te, ca ai facut, faci si vei face minuni ajutandu-i pe toti cei asupriti si nedreptatiti,

Bucura-te, prin care Maica Domnului aduce credinciosilor bucurie si mie celui ce cu dragoste praznuiesc pomenirea ta,

Bucura-te, prin care Dumnezeu readuce pacea si armonia intelegerii intre oameni si apara crestinatatea,

Bucura-te, bunule patimitor Mare Mucenice Mercurie!

 

Condacul 13

 

O, sfinte Mare Mucenice Mercurie, alesule ostas al lui Hristos, impreuna cu ostile ceresti auzi si aceasta nevrednica rugaciune a celor ce sunt in nevoi si vino precum odinioara in ajutorul nostru, aparandu-ne de vrajmasii vazuti si nevazuti, invrednicindu-ne de Imparatia cerurilor ca sa putem impreuna cu tine si cu ostile ceresti a canta lui Dumnezeu: Aliluia! (de trei ori)

 

Se repeta Condacul 1 si Icosul 1

 

RUGACIUNE

 

Multumim tie, Sfinte Mare Mucenice Mercurie pentru binefacerile ce le revarsa prin tine Dumnezeu si Preasfanta Maica Sa. Nu suntem vrednici, ci mai vartos cel care ti-a alcatuit aceste stihuri - eu, ticalosul, sa privim sfanta icoana ta care revarsa noua, pacatosilor, darurile lui Dumnezeu din destul. Apara cu sfanta sabia ta credinta ortodoxa si sfanta noastra biserica si pe dreptcredinciosii crestini de toate navalirile vrajmasilor vazuti si nevazuti. Tu esti lauda si intarirea mea. Ajuta-ma sa nu pier sub greutatile vietii, ci roaga-te lui Dumnezeu sa imi duc cu demnitate crucea pana la sfarsit.

 

Ajuta celor obositi si impovarati precum odinioara ti-a ajutat si tie Mantuitorul Hristos. Celor din razboaie da-le biruinta si crestere sfintei noastre biserici, unire tuturor crestinilor, mantuirea sufletelor tuturor oamenilor de pe pamant si luminarea lor si sanatate trupurilor. Tuturor ce lucreaza pe uscat, pe apa si pe sus si in cele din adancuri, da-le de la Hristos prin rugaciunile tale toate cele trebuitoare sufletelor si trupurilor si izbavire de toate greutatile pe care le au.

 

Ajuta celor ce se lupta pentru dreptate si sunt izgoniti pe nedrept si nu lasa pe uratorul sufletelor sa piarda omenirea.

 

Iar mie, celui ce cu dragoste praznuiesc pomenirea ta, celui ce m-am facut pana de scriitor, te rog sa ma pomenesti in sfintele tale rugaciuni catre Dumnezeu si catre Preasfanta Maica Sa, care mi te-a trimis in ajutor cand eram mai intristat. Fii mie mijlocitor in ceasul sfarsitului meu si ma invredniceste imparatiei ceresti cu toti sfintii ingeri, care lauda neincetat pe cel dorit sufletului meu, pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu Tatal Atotstiitorul impreuna cu Duhul Sfant, care din Tatal purcede, acum si pururea si in vecii vecilor Amin.